Polityka prywatności

 

Kto decyduje o stronie www.marga-collaboration?

Stron www.marga-collaboration należy do Marty Rodziewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Marga z siedzibą na ul. Gawota 4b/1, 02-830 Warszawa, NIP: NIP:9511909093, REGON: 146079095.

Kto decyduje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Rodziewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marga z siedzibą na ul. Gawota 4b/1, 02-830 Warszawa.

Jakiego rodzaju dane przetwarzamy?

Za pomocą witryny www.marga-collaboration prowadzony jest sklep internetowy za pośrednictwem którego można nabyć oferowane na stronie produkty. W celu rejestracji i korzystania z konta w sklepie prosimy o podanie następujących danych:

  • Email
  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu;
  • adres rozliczeniowy
  • adres dostawy

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale podanie niektórych z nich jest niezbędnie do utworzenia Konta w Serwisie oraz do zamówienia produktu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki podania przez Państwa nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych.

Na stronie prowadzimy także newsletter oraz formularz kontaktowy.

Jakie są podstawy i cele przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

a) umożliwienia zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie oraz rozpatrywania reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;

b) ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z realizacją umowy – przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres związany z przedawnieniem roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c) umożliwienia odpowiedzi na przekazane zgłoszenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na umożliwieniu kontaktu ze sklepem. dane osobowe będą przetwarzane w opisywanym celu przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym realizacji działań marketingowych (w przypadku udzielenia zgody przez klienta), (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do momentu wycofania zgody na wykonywanie marketingu bezpośredniego
i przesyłanie informacji handlowej lub wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu co do przetwarzania w tym celu danych.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Odbiorcami Państwa danych są dostawcy systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje Administrator, podwykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania,
w przypadku sporów pełnomocnicy procesowi, audytorzy, biegli.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu zadania pytań, skierowania żądań lub zgłaszania skarg odnoszących się do ochrony danych osobowych Użytkownika należy kontaktować się z administratorem drogą elektroniczną: kontakt@marga-collaboration.pl.

W jaki sposób zostanie rozpatrzony wniosek o realizację praw?

Wniosek może być złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@marga-collaboration.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Marta Rodziewicz Marga, ul. Gawota 4b/1, 02-830 Warszawa . Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków. Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, administrator skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, administrator może  a) nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub b) odmówić rozpoznania wniosku.

Jak skontaktować się z administratorem?

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się: elektronicznie na adres e-mail: sklep@marga-collaboration.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Marta Rodziewicz Marga, ul. Gawota 4b/1, 02-830 Warszawa.

Brak produktow w koszyku